UGOVOR O POVERLJIVOSTI

U svojim napred označenim svojstvima Ugovorne strane su se sporazumele kako sledi:

Predmet ugovora
Član 1.
Ugovorne strane su se sporazumele da započnu pregovore ili zaključe ugovor o zajedničkoj poslovnoj saradnji, odnosno već poslovno sarađuju u domenu svojih delatnosti.
Radi ostvarenja saradnje iz prethodnog stava, svaka Ugovorna strana može otkriti određene poverljive informacije drugoj Ugovornoj strani.
Ugovorne strane zaključenjem ovog Ugovora štite sve poverljive informacije koje razmenjuju na način i u skladu sa uslovima i rokovima iz ovog Ugovora.

Definicije
Član 2.
Za potrebe tumačenja ovog Ugovora i celokupnog poslovnog odnosa, Ugovorne strane navedenim izrazima daju sledeća značenja:
1) Izraz „Poverljiva Informacija“ označava svaku i sve informacije koje bilo koja Ugovorna strana ili njeni predstavnici otkriju drugoj Ugovornoj strani ili njenim predstavnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, specifikacije proizvoda ili usluga, planove, nacrte, modele, idejne planove, tehničke studije ili podatke, komercijalne i finansijske informacije. Nezavisno od napred navedenog, informacije saopštene usmeno ili pisanim putem, bez obzira na oblik ili format, bez odgovarajuće napomene, imaju se smatrati Poverljivom Informacijom ako je jasno definisana kao poverljiva ili ako bi razumnoj osobi, upoznatoj sa poslovanjem i aktivnostima Ugovorne strane – Davaoca Poverljive Informacije, u kojoj ona posluje, bilo jasno da je takva informacija poverljive prirode.
„Poverljiva informacija“ ne uključuje informacije:
a) koje Ugovorna strana na osnovu svoje prethodno postojeće dokumentacije može dokazati da ih je pribavila na zakonit način pre nego što su saopštene;
b) koje su bile javno dostupne i pre otkrivanja, ili su postale javno dostupne, ali ne kao rezultat pogrešnog postupanja, greške ili nebrige Ugovorne strane – Primaoca Poverljive informacije;
c) koje je nezavisno razvila Ugovorna strana – Primalac Poverljive informacije, a bez pozivanja ili oslanjanja na Poverljivu Informaciju;
d) koju jedna Ugovorna strana na zakonit način pribavi od neke treće strane nezavisno od poverljivosti (a radi izbegavanja nedoumice, Strana Primalac Poveljive informacije će se pre prijema takvih informacija raspitati o obavezi poverljivosti); ili
e) one koje je Ugovorna strana otkrila uz prethodnu pisanu saglasnost druge Ugovorne strane.
2) Izraz “Sekundarna informacija” označava zapis, dokument, belešku, izveštaj ili kakav drugi materijal, u bilo kojoj formi ili obliku, koji je sačinio Primalac Poverljive informacije, a koji u sebi sadrži Poverljivu informaciju, a koji zapis je sačinjen svrhu ispunjenja zajedničke poslovne saradnje Ugovornih strana.

Zaštita poverljivih informacija
Član 3.
Svaka Ugovorna strana koja od druge Ugovorne strane ili njenog predstavnika dobije Poverljivu informaciju je saglasna:
a) da neće otkriti ni jednu Poverljivu informaciju bilo kom trećem licu, izuzev direktorima, zaposlenima, predstavnicima, savetnicima, ili na drugi način angažovanim licima te Ugovorne strane, za koje je neophodno da budu upoznati sa tom Poverljivom informacijom radi izvršenja poslova iz zajedničke poslovne saradnje;
b) da ispita i koristi Poverljive informacije samo za svrhe zajedničke poslovne saradnje;
c) da osigura da se osobe navedene u tački a) koje prime Poverljivu informaciju pridržavaju principa poverljivosti kako bi se sprečilo kršenje obaveza iz ovog Ugovora; i
d) da će sa svakom Poverljivom informacijom, koju jedna Ugovorna strana otkrije drugoj Ugovornoj strani pre momenta zaključenja ovog Ugovora, biti postupano po istom postupku i na isti način kao i sa Poverljivom informacijom koja je otkrivena nakon momenta zaključenja ovog Ugovora.

Član 4.
Obaveze iz člana 3. ovog Ugovora neće sprečiti saopštavanje informacija, koje nalažu zakoni ili drugi prinudni propisi, pod uslovom da Ugovorna strana od koje se traži odavanje Poverljive informacije obavesti drugu Ugovornu stranu, u meri u kojoj je to dozvoljeno i moguće, o obimu i obliku takvog odavanja Poverljive informacije.

Član 5.
Svaka Ugovorna strana je ovlašćena da otkrije informacije, koje su ovim Ugovorom označene kao poverljive, svim članovima poslovne grupacije kojoj pripada, kompanijama koje su pod njenom kontrolom ili u vlasništvu, kao i kompanijama koje su pod kontrolom ili u vlasništvu bilo kog člana poslovne grupacije kojoj pripada.

Vraćanje dokumenata
Član 6.
Na pisani zahtev Ugovorne strane – Davaoca Poverljive informacije, Ugovorna strana- Primalac Poverljive informacije će bez odlaganja, a u roku od 3 radna dana od prijema takvog zahteva:
vratiti Ugovornoj strani – Davaocu Poverljive informacije sve primljene Poverljive informacije, a koje Ugovorna strana – Primalac Poverljive informacije poseduje ili kontroliše, osim Sekundarnih informacija, pod uslovom da se Sekundarne informacije čuvaju kao poverljive;
odmah obezbediti uverenje, potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje Ugovorne strane – Primaoca Poverljive informacije, kojim potvrđuje usklađenost sa obavezama iz ovog Ugovora, a naročito obavezama iz člana 3. ovog Ugovora.

Naknada štete
Član 7.
Svaka od Ugovornih strana se obavezuje da u potpunosti nadoknadi drugoj Ugovornoj strani sve direktne gubitke, materijalnu i nematerijalnu štetu, kao i sve druge troškove i izdatke koje ta Ugovorna strana pretrpi, a koji su nastali kao posledica kršenja odredaba ovog Ugovora od strane Ugovorne strane ili njenih predstavnika ili zaposlenih ili lica sa kojima sarađuje, kao i povezanih lica.
Nijedna Ugovorna strana ne odgovara za indirektne odnosno posledične gubitke ili štete.
Ugovorne strane ugovaraju nadoknadu za štetu pričinjenu nepoštovanjem odredaba ovog Ugovora u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan obračunavanja nadoknade za pričinjenu štetu.

Davanje izjava i garancija
Član 8.
Nijedna Ugovorna strana – Primalac informacije neće sačiniti niti izdati niti potpisati niti ugovoriti bilo kakve garancije, uveravanja, izjave, tvrdnje, preuzeti obaveze ili napraviti pretpostavke ili bilo kakva dugovanja u odnosu na Poverljive informacije, osim uz izričitu prethodnu pisanu saglasnost Ugovorne strane – Davaoca informacije, koje davanje saglasnosti se prethodno mora ugovoriti.

Prava intelektualne svojine
Član 9.
Poverljiva informacija koju otkrije Ugovorna strana – Davalac informacije iz ovog ugovora i sva prava intelektualne svojine iz Poverljive informacije ostaju isključivo vlasništvo Ugovorne strane – Davaoca informacije.
Ništa sadržano u ovom Ugovoru ne može se tumačiti kao dodeljivanje ili davanje bilo kog prava, davanjem dozvole ili saglasnosti ili na bilo koji drugi način ovlašćenja za upotrebu bilo kog prava intelektualne svojine, uključujući i bilo koje autorsko delo, u celosti ili delovima, koja se nalaze u bilo kojoj Poverljivoj informaciji.
Nepostojanje obaveze zaključivanja ugovora
Član 10.
Ni ovaj Ugovor niti otkrivanje Poverljivih informacija ne obavezuju Ugovorne strane na zaključivanje ikakvih daljih ugovora ili pravnih poslova, ili održavanja bilo kakvih međusobnih odnosa, osim onih koji su već zaključeni (ukoliko ih ima) niti na vršenje bilo kakvih pravnih ili novčanih transakcija, niti je jedna Ugovorna strana u bilo kom trenutku biti iz bilo kog razloga u obavezi da drugoj Ugovornoj strani nadoknadi obavljeni rad ili troškove nastale u vezi sa zaključenjem ili ispunjenjem obaveza preuzetih ovim Ugovorom.

Rok
Član 11.
Zabrana korišćenja i odavanja Poverljivih informacija ostaje na snazi u periodu od dve godine od dana zaključenja ovog Ugovora, osim ukoliko Ugovorne strane ne zaključe ugovor o zajedničkoj poslovnoj saradnji, kada zabrana korišćenja i odavanja Poverljivih informacija ostaje na snazi u roku od dve godine od dana završetka te poslovne saradnje.

Nadležnost suda
Član 12.
Ugovorne strane se obavezuju da svaki eventualni spor koji nastane povodom ovog Ugovora, pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.
Stupanje na snagu
Član 13.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom kada ga potpišu obe Ugovorne strane.
Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih po 1 (jedan) primerak za svaku Ugovornu stranu.