UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Ugovorne strane u svojim napred navedenim svojstvima su se sporazumele kako sledi:

Predmet ugovora
Član 1.
Predmet ovog ugovora je dugotrajna poslovno-tehnička saradnja ugovornih strana u iskorišćavanju Internet resursa i znanja koje poseduju u svrhu unapređenja i proširenja poslova.
Ugovorne strane pod uslovima i na način iz ovog Ugovora regulišu svoju međusobnu saradnju i pravne odnose.

Prava i obaveze ugovornih strana
Član 2.
Ugovorne strane se obavezuju da u cilju ostvarenja svrhe ovog ugovora sarađuju i prema dobrim poslovnim običajima međusobno dostavljaju informacije i potrebnu dokumentaciju.
Prema trećim licima, svaka ugovorna strana snosi odgovornost samostalno.
Svaka ugovorna strana samostalno snosi troškove fiskalnog karaktera, kao i sopstvene troškove u vezi sa realizacijom ovog Ugovora.

Prava i obaveze Naručioca
Član 3.
Naručilac se obavezuje da u svrhu realizacije ovog Ugovora dostavi Izvođaču svu neophodnu dokumentaciju i elemente dizajna u odgovarajućoj formi, kao i da omogući Izvođaču siguran pristup računarima, računarskoj mreži, serverima ili drugoj opremi i elektronskim servisima kojima raspolaže, odnosno na svojoj platformi za razvoj NAZIV PLATFORME.
Naručilac se obavezuje da Izvođaču uz dokumentaciju iz prethodnog stava, naznači standarde izrade, opis željenih rezultata i rokove izrade.
Naručilac se obavezuje da odredi osobe zadužene za komunikaciju sa Izvođačem koje će u okviru svog radnog angažovanja sarađivati sa Izvođačem i koordinirati ispunjenje specifičnih zahteva Naručioca koji mogu proisteći iz ovog Ugovora, a u svrhu njegove realizacije.

Prava i obaveze Izvođača
Član 4.
Izvođač se obavezuje da u vršenju svojih ugovornih obaveza postupa prema pravilima sturke, u skladu sa standardima, dogovorenim rokovima i uslovima iz ovog Ugovora, stručno, savesno i sa pažnjom dobrog privrednika.
Izvođač se obavezuje da koristi platformu za razvoj Naručioca NAZIV PLATFORME, kao i da primenjuje odgovarajuće sigurnosne standarde elektronske komunikacije prilikom pristupa računarima, računarskoj mreži, serverima ili drugoj opremi i elektronskim servisima Naručioca, i da iste koristi isključivo u svrhu ispunjenja ovog Ugovora.

Cena i rokovi plaćanja
Član 5.
Ugovorne strane saglasno ugovaraju nadoknadu za predmet saradnje i autorskog prava iz ovog Ugovora koju Naručilac isplaćuje prema fakturi Izvođača za mesec ostvarene poslovno-tehničke saradnje u iznos od 500 EUR (slovima: petstotina evra) u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
U ugovorenu cenu (ni)je uračunat porez na dodatu vrednost i (ne) obračunava se.

Autorsko pravo
Član 6.
Izvođač garantuje Naručiocu da je isključivi vlasnik autorskog prava na predmetu svog angažovanja po ovom Ugovoru, kako u celini tako i na svim pojedinim delovima koji ga čine, te ovim Ugovorom ovlašćuje Naručioca da iste izmeni u meri koja je neophodna za ispunjenje svrhe ovog Ugovora.
Izvođač, uz nadoknadu iz ovog Ugovora, prenosi celokupno autorsko pravo na Naručioca kao na isključivog vlasnika, te ovlašćuje Naručica da može vršiti bilo kakve izmene (dopunjavanja, brisanja, optimizaciju ili prilagođavanja) na predmetu autorskog prava, kao i da ga može neograničeno ekonomski eksploatisati, bez daljeg pitanja, saglasnosti ili nadoknade Izvođaču.
Izvođač neće svoje autorsko delo učiniti dostupnim trećem licu, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Izmene i dopune ugovora
Član 7.
Ovaj ugovor može se menjati isključivo u istoj formi u kojoj je zaključen.
Ugovorne strane mogu dopunjavati ovaj ugovor saglasnom voljom, pisano u elektronskom obliku (elektronskoj formi) slanjem teksta i na adresu elektronske pošte druge ugovorne strane, korišćenjem platforme za razvoj Naručioca, ili usmenim dogovorom lica ovlašćenih za zastupanje i lica zaduženih za komunikaciju korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.
Ugovorne strane elektronskoj komunikaciji daju pravnu snagu Aneksa na ovaj ugovor, bez posebne potrebe označavanja tih Aneksa.

Vremensko važenje ugovora
Član 8.
Ovaj ugovor je zaključen na period od dve godine.
Važenje ovog Ugovora se može produžiti nakon isteka roka prethodnog stava pisanim sporazumom ugovornih strana.

Ustupanje obaveza i prenos ugovora
Član 9.
Kako je ovaj ugovor sačinjen sa obzirom na specifična znanja i umeća ugovornih strana kao i specifičnim oblastima delatnosti u kojima posluju, to prenos obaveza, u celosti ili delimičan, nije moguć bez prethodne pisane saglasnsti ugovornih strana iz ovog ugovora i strane na koju se ugovorne obaveze, u celosti ili delimično, prenose.
Pravni sledbenik ugovorne strane neposredno preuzima prava i obaveze iz ovog ugovora.
Raskid ugovora
Član 10.
Svaka od ugovornih strana ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora pisanim putem, pod uslovima propisanim Zakonom o obligacionim odnosima.

Rešavanje sporova
Član 11.
Ugovorne strane se obavezuju da svaki eventualni spor povodom ovog ugovora pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju ugovaraju nadležnost Privrednog Suda u Beogradu.
Završne odredbe
Član 12.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom kada ga potpišu ovlašćena lica ugovrnih strana.
Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.